Regulamin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
WROCŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW
NA NAJCIEKAWSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU PEDAGOGIKI

EDYCJA 2009/2010

http://mgr.wychowawcy.wroclaw.pl


PATRONAT HONOROWY

Dolnośląski Kurator Oświaty
Pani Beata Pawłowicz

Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
Pani dr hab. Alicja Szerląg

Członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
Pani Poseł Ewa Wolak

PATRONAT MEDIALNY

Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich Wychowawca

PARTNER KONKURSU

Plagiat.pl - właściciel Internetowego Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl. www.plagiat.pl
 1. Cele konkursu.
  1. Promowanie młodych pedagogów, autorów najlepszych prac magisterskich odnoszących się do współczesnych problemów pedagogicznych, szczególnie opisujące zjawiska, tendencje, konsekwencje oraz zachodzące procesy wychowawcze w odniesieniu do dzieci i młodzieży w wieku 10-25 lat.
  2. Popularyzacja praktycznego wykorzystania pedagogicznej wiedzy akademickiej.
  3. Zachęcenie studentów ostatnich roczników kierunków pedagogicznych do podzielenia się swoimi badaniami z szerszym odbiorcą.
 2. Organizatorzy konkursu.
  1. Organizatorem konkursu jest Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców.
  2. Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Dolnośląski Kurator Oświaty Pani Beata Pawłowicz, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Alicja Szerląg, Członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Pani Poseł Ewa Wolak.
  3. Patronat medialny nad Konkursem objął Miesięcznik "Wychowawca".
  4. Partnerem konkursu jest Plagiat.pl - właściciel Internetowego Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl http://www.plagiat.pl/
  5. Fundatorem nagród jest Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców, Dolnośląski Kurator Oświaty Pani Beata Pawłowicz oraz Pani Poseł Ewa Wolak.
 3. Ogólne warunki udziału w konkursie.
  1. Konkurs skierowany jest do absolwentów i studentów wydziałów pedagogicznych uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych z terenu całej Polski.
  2. Regulamin Konkursu jest zgodny z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. Oryginalność tekstów zgłoszonych prac zostanie sprawdzona przez Internetowy System Antyplagiatowy Plagiat.pl
  4. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które zostały obronione w roku (kalendarzowym) 2008 lub 2009 i które otrzymały ocenę łączną (praca oraz obrona) co najmniej dobrą a które nie były zgłoszone do wcześniejszej edycji Konkursu.
  5. Prace mogą być zgłaszane przez autorów lub przez promotorów - jednak z zachowaniem wszystkich punków Ogólnych warunków udziału w konkursie.
  6. Zgłoszenie, zgodne ze wzorem w punkcie 7 należy kierować przesyłką zwykłą na adres: Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców
   skr. poczt nr 932
   50-950 Wrocław 68
  7. Zgłoszenie powinno obejmować:
   1. Jeden egzemplarz pracy magisterskiej w miękkiej oprawie.
   2. Płytę CD z pracą magisterską zapisaną w formacie doc.
   3. Dane o autorze, tzn.: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko Promotora, nazwę uczelni i wydział na którym obroniono pracę.
   4. Zaświadczenie lub inne potwierdzenie wydane przez władze uczelni, podające datę obrony pracy i potwierdzające uzyskaną ocenę.
   5. Zgodę i oświadczenia autora pracy o poniższej treści:
  8. Oświadczenia autora pracy
   Oświadczam, że jestem jedynym autorem zgłoszonej pracy i przyjmuję warunki konkursu organizowanego przez Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców zawarte w Regulaminie. Wyrażam zgodę na sprawdzenie mojej pracy przez system antyplagiatowy plagiat.pl oraz wyrażam zgodę na powielenie wybranego przez organizatora fragmentu pracy z zachowaniem praw autorskich.

   Data: ........       Podpis: ........


   Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w konkursie Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców na najlepszą pracę magisterską z zakresu pedagogiki. Wyrażam też zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie realizacji Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych oraz że zostałem/-am poinformowany/-a o prawie do wglądu do moich danych i możliwości ich przetwarzania.

   Data: ........       Podpis: ........
  9. Prace można składać od dnia 1 czerwca 2009 do dnia 31 grudnia 2009. Decyduje data przyjęcia pracy.
  10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10.04.2010 na stronie internetowej: http://www.wychowawcy.wroclaw.pl
  11. Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o przyjęciu zgłoszenia i wynikach Konkursu za pomocą poczty elektronicznej.
  12. Po Konkursie nadesłane prace przechowywane są w siedzibie Stowarzyszenia. Na wniosek właściciela praca magisterska może zostać zwrócona.
  13. Wręczenie nagród i posumowanie Konkursu będzie miało miejsce podczas specjalnej uroczystości we Wrocławiu.
 4. Ocena prac.
  1. Ocenę prac oraz rozdział nagród przeprowadzi Komisja konkursowa w składzie: przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, przedstawiciel Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawiciel Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców, ekspert zaakceptowany przez powyższych przedstawicieli. Razem Komisję tworzą cztery osoby spośród których zostanie wybrany Przewodniczący Komisji. Każdy z członków Komisji oceni każdą pracę w skali od 1 (min.) do 10 (max.) stosując kryteria z punktu 2.
  2. Główne kryteria oceny prac:
   • poprawność zastosowania metodyki naukowej, analizy danych, (tj. sposobów zbierania materiału empirycznego, jego analizowania oraz formułowania wniosków),
   • walory naukowe, poznawcze i praktyczne pracy,
   • atrakcyjność tematyki, ocena sformułowanych wniosków.
  3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo, w sytuacji wyjątkowej do zmiany sposobu oceny prac.
 5. Nagrody.
  1. W Konkursie nagrodzone będą tylko dwie prace, które zdobyły najwyższą ilość punktów przyznaną przez Komisję konkursową. Za I oraz II miejsce przewidziane są nagrody pieniężne oraz nagrody rzeczowe:
   1. nagroda główna dla najciekawszej pracy: nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł (tysiąca złotych) oraz publikacja skrótu pracy w Miesięczniku "Wychowawca",
   2. wyróżnienie dla drugiej najciekawszej pracy: nagroda pieniężna w wysokości 500 zł (pięćset złotych),
   3. oprócz nagród pieniężnych przewidziane są cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Panią Poseł Ewę Wolak.
 6. Uwagi końcowe.
  1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo wykorzystania fragmentów prac oraz informacji o ich autorach (w tym publikacji nazwisk autorów i promotorów) w czasopismach, materiałach informacyjnych publikowanych przez Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców oraz umieszczanych na stronach internetowych).
  2. We wszystkich szczegółowych kwestiach (jak również w wyjątkowych okolicznościach, nie objętych niniejszym Regulaminem) decyzje będzie podejmowała Komisja Konkursowa.
  3. Oficjalna strona internetowa Konkursu to: http://mgr.wychowawcy.wroclaw.pl