Regulamin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
WROCŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW
NA NAJCIEKAWSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU PEDAGOGIKI

EDYCJA III - 2010/2011

http://mgr.wychowawcy.wroclaw.pl


PATRONAT HONOROWY

Dolnośląski Kurator Oświaty
Pani Beata Pawłowicz

Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
Pani dr hab. Alicja Szerląg

Członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
Pani Poseł Ewa Wolak

PATRONAT MEDIALNY

Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich Wychowawca

PARTNER KONKURSU

Plagiat.pl - właściciel Internetowego Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

  1. Promowanie młodych pedagogów, autorów najlepszych prac magisterskich odnoszących się do współczesnych problemów pedagogicznych, szczególnie opisujące zjawiska, tendencje, konsekwencje oraz zachodzące procesy wychowawcze w odniesieniu do dzieci i młodzieży w wieku 7–25 lat.
  2. Popularyzacja praktycznego wykorzystania pedagogicznej wiedzy akademickiej.
  3. Zachęcenie studentów ostatnich roczników kierunków pedagogicznych do podzielenia się swoimi badaniami z szerszym odbiorcą.
 1. Organizatorzy konkursu.
  1. Organizatorem konkursu jest Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców.
  2. Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Dolnośląski Kurator Oświaty - Pani Beata Pawłowicz, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego - dr hab. Alicja Szerląg, Członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży - Pani Poseł Ewa Wolak.
  3. Patronat medialny nad Konkursem objął Miesięcznik „Wychowawca”.
  4. Partnerem konkursu jest:
   • Plagiat.pl - właściciel Internetowego Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl
  5. Fundatorem nagród jest Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców, Dolnośląski Kurator Oświaty Pani Beata Pawłowicz, Pani Poseł Ewa Wolak.
 2. Ogólne warunki udziału w konkursie.
  1. Konkurs skierowany jest do absolwentów i studentów wydziałów pedagogicznych uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych z terenu całej Polski.
  2. Regulamin Konkursu jest zgodny z Ustawą dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. Oryginalność tekstów zgłoszonych prac zostanie sprawdzona przez Internetowy System Antyplagiatowy Plagiat.pl
  4. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które zostały obronione w roku (kalendarzowym) 2009 lub 2010 i które otrzymały ocenę łączną (praca oraz obrona) co najmniej dobrą, a które nie były zgłoszone do wcześniejszej edycji Konkursu.
  5. Prace mogą być zgłaszane przez autorów lub przez promotorów – jednak z zachowaniem wszystkich punktów Ogólnych warunków udziału w konkursie.
  6. Zgłoszenie, zgodne ze wzorem w punkcie 7 należy kierować przesyłką zwykłą na adres:
   Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców
   skr. poczt nr 932
   50-950 Wrocław 68
  7. Zgłoszenie powinno obejmować:
   1. Jeden egzemplarz pracy magisterskiej w miękkiej oprawie,
   2. Płytę CD z pracą magisterską zapisaną w formacie doc.
   3. Dane o autorze, tzn.: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko Promotora, nazwę uczelni i wydział na którym obroniono pracę,
   4. Zaświadczenie lub inne potwierdzenie wydane przez władze uczelni, podające datę obrony pracy i potwierdzające uzyskaną ocenę,
   5. Zgodę i oświadczenia autora pracy o poniższej treści:
  8. Oświadczenia autora pracy
   Oświadczam, że jestem jedynym autorem zgłoszonej pracy i przyjmuję warunki konkursu organizowanego przez Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców zawarte w Regulaminie. Wyrażam zgodę na sprawdzenie mojej pracy przez Internetowy System Antyplagiatowy Plagiat.pl oraz wyrażam zgodę na powielenie wybranego przez organizatora fragmentu pracy z zachowaniem praw autorskich.

   Data: ........       Podpis: ........


   Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w konkursie Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców na najlepszą pracę magisterską z zakresu pedagogiki. Wyrażam też zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie realizacji Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych oraz że zostałem/-am poinformowany/-a o prawie do wglądu do moich danych i możliwości ich przetwarzania.

   Data: ........       Podpis: ........
  9. Prace można składać od dnia 1 września 2010 do dnia 31 marca 2011. Decyduje data przyjęcia pracy.
  10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 maja 2011 na stronie internetowej: http://www.wychowawcy.wroclaw.pl
  11. Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o przyjęciu zgłoszenia i wynikach Konkursu za pomocą poczty elektronicznej.
  12. Po Konkursie nadesłane prace przechowywane będą w siedzibie Stowarzyszenia. Na wniosek właściciela praca magisterska może zostać zwrócona.
  13. Wręczenie nagród i posumowanie Konkursu będzie miało miejsce podczas specjalnej uroczystości we Wrocławiu.
 3. Ocena prac.
  1. Ocenę prac oraz rozdział nagród przeprowadzi Komisja konkursowa w składzie: przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, przedstawiciel Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawiciel Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców. Razem Komisję tworzą trzy osoby spośród których zostanie wybrany Przewodniczący Komisji. Każdy z członków Komisji oceni każdą przyjętą do konkursu pracę w skali od 1 (min.) do 10 (max.) stosując kryteria z punktu 2.
  2. Główne kryteria oceny prac:
   • poprawność zastosowania metodyki naukowej tj. sposobów zbierania materiału empirycznego, jego analizowania oraz formułowania wniosków,
   • walory naukowe, poznawcze i praktyczne pracy,
   • atrakcyjność tematyki, innowacyjność, ocena sformułowanych wniosków.
  3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo, w sytuacji wyjątkowej do zmiany sposobu oceny prac.
 4. Nagrody.
  1. W Konkursie nagrodzone będą tylko dwie prace, które zdobyły najwyższą ilość punktów przyznaną przez Komisję konkursową. Przewidziane są 2 nagrody pieniężne oraz nagrody rzeczowe:
   • nagroda główna dla najciekawszej pracy: nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł (tysiąca złotych), nagroda rzeczowa ufundowana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz publikacja skrótu pracy w Miesięczniku „Wychowawca”,
   • wyróżnienie: nagroda pieniężna w wysokości 500 zł (pięćset złotych), nagroda rzeczowa ufundowana przez Panią Poseł Ewę Wolak.
  2. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma stosowne zaświadczenie o udziale w Konkursie..
 5. Uwagi końcowe.
  1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo wykorzystania fragmentów prac oraz informacji o ich autorach (w tym publikacji nazwisk autorów i promotorów) w czasopismach, materiałach informacyjnych publikowanych przez Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców oraz umieszczanych na stronach internetowych.
  2. We wszystkich szczegółowych kwestiach (jak również w wyjątkowych okolicznościach, nie objętych niniejszym Regulaminem) decyzje będzie podejmowała Komisja Konkursowa.
  3. Oficjalna strona internetowa Konkursu to: http://mgr.wychowawcy.wroclaw.pl