Wyniki konkursu

OFICJALNE WYNIKI  OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
WROCŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW
NA NAJCIEKAWSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU PEDAGOGIKI

EDYCJA III - 2010/2011

http://mgr.wychowawcy.wroclaw.pl

(alfabetyczna kolejność uczestników)

Gabriela Dyrda
„Znaczenie reklamy społecznej w przeciwdziałaniu agresji i przemocy w opinii uczniów szkół średnich”
Promotor: dr Bożena Majerek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Ilość punktów: 16


Anna Jankowska
„Zjawisko cyberprzemocy wśród młodzieży gimnazjalnej”
Promotor: dr hab. Grażyna Miłkowska, Uniwersytet Zielonogórski
Ilość punktów: 27


Dagmara Kalczyńska
„Opinie i postawy studentów na temat zachowań suicydalnych”
Promotor: dr hab. prof. nadzw. UWr Elżbieta Kościk, Uniwersytet Wrocławski
Ilość punktów: 22


Olga Komarnicka
„Relacje rodzinne kobiet pracujących w agencji towarzyskiej”
Promotor: dr Elżbieta Kornacka-Skwara, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Ilość punktów: 24


Wioleta Malinowska
„Rola wczesnej interwencji resocjalizacyjnej w neutralizowaniu negatywnych czynników niedostosowania społecznego wśród młodzieży”
Promotor: dr Beata Boćwińska-Kiluk, Uniwersytet w Białymstoku
Ilość punktów: 26


Marzena Michalska
„Edukacja polonistyczna uczniów klas I z diagnozą ryzyka dysleksji”
Promotor: prof. dr hab. Jolanta Zwiernik, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Ilość punktów: 17


Krystian Misik
„Analiza porównawcza wiedzy i opinii na temat nowych ruchów religijnych oraz deklarowanych wobec nich postaw wśród polskiej i rosyjskiej
młodzieży szkolnej i nauczycieli”
Promotor: prof. dr hab. Tatiana Senko, Uniwersytet Sląski w Katowicach
Ilość punktów: 24,5

Marta Modlińska- Adamczewska
„Rodzinny dom dziecka jako instytucja kompensująca skutki sieroctwa społecznego”
Promotor: dr Jerzy Lipowczyk, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Ilość punktów: 21Kaja Piątkowska
„Pedagogiczna-psychologiczne wyznaczniki satysfakcji życiowej oraz hierarchia wartości skazanych odbywających karę pozbawienia wolności”
Promotor: dr Anna Różanowska, Akademia Pomorska w Słupsku
Ilość punktów: 23Karolina Rudziewicz
„Autoagresja jako jeden z przejawów przynależności do subkultury społecznej”
Promotor: dr Sławomir Przybyliński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ilość punktów: 23


Michał M. Stępień
„Zarządzanie i organizacja punktów katechetycznych”
Promotor: dr hab. Janusz Gęsicki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
Ilość punktów: 16


Wioleta Wielechowska
„Aspiracje i plany życiowe osób z doświadczeniem przemocy w rodzinie”
Promotor: dr hab. Adam Rosół, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie
Ilość punktów: 20

 

Tym samym decyzją Komisji konkursowej - laureatkami tegorocznej edycji zostały panie: mgr Anna Jankowska i mgr Wioleta Malinowska.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Obu laureatkom gratulujemy.