REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

WROCŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW
NA NAJCIEKAWSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU PEDAGOGIKI

EDYCJA V - 2020

http://mgr.wychowawcy.wroclaw.pl

 

Decyzja organizatora (18.12.2020):

Z koncem listopada 2020 zakończyliśmy naszą piątą edycję konkursu prac magisterskich. Celem konkursu jest promowanie młodych pedagogów. Do konkursu zgłoszono cztery prace magisterskie, których tematyka nie jest możliwa do porównania i podjęliśmy tym samym decyzję o zakończoneniu konkursu bez rozstrzygnięcia.  O szczegółach i propozycji uhonorowania starań uczestnicy zostali poinformowani osobną wiadomością.

Dziekujemy tym samym uczestnikom oraz Komisji Konkursowej za poświęcony czas i wysiłek.

 

 


PATRONAT HONOROWY

Dolnośląski Kurator Oświaty
Pan Roman Kowalczyk

 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
Pani dr hab. Alicja Szerląg

 


 

PATRONAT MEDIALNY

FORUM OŚWIATOWE

czasopismo publikujące prace z pedagogiki i powiązanych z nią dziedzin humanistyki i nauk społecznych


 

PARTNER KONKURSU

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych

 

 

I. Cele konkursu.

 

1. Promowanie młodych pedagogów, autorów najlepszych prac magisterskich odnoszących się do współczesnych problemów pedagogicznych, ich tendencji i konsekwencji oraz opisujących zjawiska i procesy wychowawcze zachodzące w obszarze ekologii, środowiska przyrodniczego lub natury.

2. Popularyzacja praktycznego wykorzystania pedagogicznej wiedzy akademickiej posiadanej przez młodych pedagogów.

3. Zachęcenie studentów ostatnich roczników kierunków pedagogicznych do popularyzowania nauki, udostępnienie wyników własnych badań szerszemu odbiorcy.

 

II. Organizatorzy konkursu.

 

1. Organizatorem konkursu jest Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców.

2. Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Dolnośląski Kurator Oświaty – Roman Kowalczyk, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego - dr hab. Alicja Szerląg Prof. Uwr.

3. Partnerem konkursu jest Polski Instytut Przedszkoli Leśnych.

4. Patronat medialny nad Konkursem objęło czasopismo Forum Oświatowe (DSW, Wrocław).

5. Fundatorem nagród jest Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców.
 

 

III. Ogólne warunki udziału w konkursie.

 

1. Konkurs skierowany jest do absolwentów oraz studentów wydziałów i kierunków pedagogicznych uczelni wyższych  państwowych i niepaństwowych z terenu całej Polski.

2. Regulamin Konkursu jest zgodny z Ustawą dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które zostały obronione pomiędzy 1.09.2019 r. a 31.10.2020 i które otrzymały co najmniej dobrą ocenę łączną (praca oraz obrona), a które nie były zgłoszone do innych konkursów.

4. Prace mogą być zgłaszane przez autorów lub przez promotorów – jednak z zachowaniem wszystkich punków Ogólnych warunków udziału w konkursie. 

5. Zgłoszenie, zgodne ze wzorem w punkcie 6 należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. z tytułem „Konkurs prac magisterskich WSW”.

6. Zgłoszenie powinno obejmować:

a) 1 egzemplarz pracy magisterskiej w formacie pdf.
b) Dane o autorze, tzn.: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko Promotora, nazwę uczelni i wydział na którym obroniono pracę.
c) Skan zaświadczenia lub inne potwierdzenie wydane przez władze uczelni, podające datę obrony pracy i potwierdzające uzyskaną ocenę.
d) Podpisaną zgodę i oświadczenia autora pracy z Załącznika.

 

7. Prace można składać od dnia 1 marca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Decyduje data przyjęcia pracy.

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15.03.2021 na stronie internetowej: http://www.wychowawcy.wroclaw.pl

9. Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o przyjęciu zgłoszenia i wynikach Konkursu za pomocą poczty elektronicznej i strony internetowej.

10. Po Konkursie nadesłane prace konkursowe zostaną usunięte z pamięci nośników danych elektronicznych organizatora.

 

IV. Ocena prac.

 

 1. Ocenę prac oraz przyznanie nagród przeprowadzi Komisja konkursowa w składzie:

    • przedstawiciel Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego,
    • przedstawiciel Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców,
    • przedstawiciel Polskiego Instytutu Przedszkoli Leśnych.

Razem Komisję tworzą trzy osoby spośród których zostanie wybrany Przewodniczący Komisji. Każdy z członków Komisji oceni każdą pracę w skali od 1 pkt. (min.) do 10 pkt. (max.) stosując kryteria z punktu 2.

2. Główne kryteria oceny prac:
      
a) poprawność zastosowania metodologii naukowej, w tym analizy danych, (tj. sposobów zbierania materiału empirycznego, jego analizowania oraz formułowania wniosków),
b) walory naukowe, poznawcze i praktyczne pracy,
c) atrakcyjność tematyki, ocena sformułowanych wniosków.
      
 3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo, w sytuacji wyjątkowej do zmiany sposobu oceny prac.

 

V. Nagrody.

 

1. W Konkursie nagrodzone będą tylko dwie prace, które zdobyły najwyższą ilość punktów przyznaną przez Komisję konkursową.
      
a) nagroda główna przyznana dla najciekawszej pracy: trzydniowa, bezpłatna wizyta studyjna w przedszkolu leśnym w Niemczech oraz publikacja skrótu pracy w Forum Oświatowym;
b) wyróżnienie dla drugiej najciekawszej pracy: publikacja skrótu pracy w Forum Oświatowym;
      
 2. Każdy z uczestników otrzyma stosowne zaświadczenie o udziale w Konkursie.VI. Przetwarzanie danych osobowych. 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców z siedzibą przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu. Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2. Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez administratora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO.

3. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu.

4. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO; cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.VII. Uwagi końcowe.

 

1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo wykorzystania fragmentów prac oraz informacji o ich autorach (w tym publikacji nazwisk autorów i promotorów) w czasopismach, materiałach informacyjnych publikowanych przez Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców oraz umieszczanych na stronach internetowych.

2. We wszystkich szczegółowych kwestiach (jak również w wyjątkowych okolicznościach, nie objętych niniejszym Regulaminem) decyzje będzie podejmowała Komisja konkursowa.

3. Oficjalna strona internetowa Konkursu to: http://mgr.wychowawcy.wroclaw.pl

 

 

Załącznik 
Klauzula informacyjna
(prosimy podpisać, zeskanować i dodać do e-maila ze zgłoszeniem)
 
 
Oświadczam, że jestem jedynym autorem zgłoszonej pracy i przyjmuję warunki konkursu organizowanego przez Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców zawarte w Regulaminie. Wyrażam zgodę na powielenie wybranego przez organizatora fragmentu pracy z zachowaniem praw autorskich. 
 
 
Miejsce/Data: ........................   Podpis: .........................
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r, str. 1 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO) oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2018 r., poz. 1000] informujemy, że:
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani (dalej: dane osobowe) jest Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65, dalej: „WSW” e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. (dalej: administrator); 
 
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. 
 
3) dane osobowe przetwarzane będą: 
 
a) na podstawie Pana/Pani zgody w celu umożliwienia Pana/Pani uczestnictwa w Konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez administratora danych zgodnie z regulaminem tego Konkursu (art. 6 ust.1 lit. a) RODO), 
b) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających np. z przepisów podatkowych – jeżeli występują obowiązki podatkowe (art. 6 ust. 1 lit. 
c) RODO), a także 
d) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci podejmowania działań informacyjnych i marketingowych oraz budowania pozytywnego wizerunku administratora w przestrzeni publicznej i w mediach (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 
4) dane osobowe będą przetwarzane w zakresie Konkursu organizowanego przez Administratora; 
 
5) dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji Konkursu a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach. Administrator może przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO; 
 
6) ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
 
7) z zastrzeżeniem art. 23 RODO - ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
 
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych], gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie uniemożliwi udział Pana/Pani w Konkursie 

 
10) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 
 
 
.................... (data i czytelny podpis osoby wobec której zrealizowano obowiązek informacyjny)