Członkostwo

Jeśli chcesz razem z nami zaangażować się na rzecz poprawy warunków rozwoju dzieci i młodzieży we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku i zostać członkiem Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców - prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej i skontaktowanie się z jednym z członków Zarządu:

Deklaracja członkowska:

Ja, ............................................. ................................................
    (imię i nazwisko),
legitymując się dowodem tożsamości:........................................................
oświadczam że znany mi jest Statut Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców który akceptuję i zobowiązuję się do jego przestrzegania i tym samym deklaruję swoje członkostwo w Stowarzyszeniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych - Dz. Ust. nr 133 poz. 883.

................................................... .......................................................
(miejsce i data)                      (podpis)

 


 

Regulamin składek członkowskich
Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców

(oparty na postanowieniach Statutu WSW przyjęty uchwałą Zarządu nr 3/2005)

 1. Każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do płacenia składek członkowskich.
 2. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi 5 zł (słownie: pięć złotych).
 3. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo zwalniać z uiszczania składek członkowskich w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek zainteresowanego.
 4. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.
 5. Składki należy wpłacać u Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia lub bezpośrednio na konto Stowarzyszenia:
  Konto bankowe: 55 2030 0045 1110 0000 0387 7660 / Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. z zaznaczeniem kogo wpłata dotyczy i za jaki okres.
 6. Składki można wpłacać w dowolnym cyklu (miesięcznym, kwartalnym, półrocznym, rocznym itp.) począwszy od miesiąca w którym deklarujemy przynależność do Stowarzyszenia.
 7. Zaleganie z płaceniem składek członkowskich przez okres co najmniej 1 roku może skutkować skreśleniem z listy członków WSW.
 8. W dniu Walnego Zebrania Członków należy mieć uregulowane wszystkie składki członkowskie łącznie z miesiącem w którym odbywa się Zebranie.
 9. Kwestie wątpliwe i sporne rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia.