Statut

Statut
Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców

Uchwalono 09.03.2005 r. (ze zmianami z 19.05.2005 r., 10.03.2012 r., 29.03.2014 r.)


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Stowarzyszenie pod nazwą "Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców", zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 oraz Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 i 874 ) oraz niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
4. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
6. Stowarzyszenie może używać pieczęci z napisem wskazującym jego nazwę i siedzibę.
7. Stowarzyszenie może używać oficjalnego znaku graficznego z napisem wskazującym jego nazwę.
8. Przyjętym i akceptowanym skrótem nazwy Stowarzyszenia jest "WSW".

 

 § 2 CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

 

1. Celem Stowarzyszenia jest:


  1. promowanie postawy zaangażowania na rzecz drugiego człowieka - szczególne dzieci i młodzieży: niepełnosprawnych, narażonych na patologie, pozbawionych odpowiedniej opieki, uzależnionych,
  2. ochrona praw i interesów młodych ludzi oraz wprowadzanie ich w obowiązki społeczne,
  3. pomoc w rozwiązywaniu problemów młodzieży i wspieranie samowychowania młodego człowieka,
  4. pomoc rodzinom,
  5. wspieranie rozwoju osobowości młodych ludzi,
  6. upowszechnianie wiedzy metodycznej i teoretycznej o sytuacji młodzieży w regionie,
  7. inspirowanie do pracy nad sobą i wskazywanie pozytywnych wzorców w dziedzinach rozwoju integralnego - intelektualnego, duchowego, fizycznego, emocjonalnego,8. krzewienie postaw chrześcijańskich, ekologicznych, patriotycznych, aktywności na rynku pracy,
  9. integrowanie wychowawców, pedagogów i osób pracujących z młodzieżą,
  10. prowadzenie pracy wychowawczej z młodzieżą losowo pokrzywdzoną, bezrobotną, z młodzieżą z terenów zaniedbanych gospodarczo i kulturowo, z rodzin patologicznych,
  11. współpraca z wychowawcami i liderami pracującymi z młodzieżą tak w Polsce jak i za granicą,
  12. wspomaganie rodziców i opiekunów w funkcjach wychowawczych,
  13. współpraca z organizacjami, związkami i z instytucjami społecznymi, które zajmują się podobnymi problemami.


2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Działania takie jak: konferencje, szkolenia, publikacje, przedsięwzięcia badawcze na rzecz interesów młodych ludzi,
  2. Powoływanie i prowadzenie świetlic oraz ośrodków skupiających dzieci i młodzież,
  3. Promowanie postaw wartych naśladownictwa wychowawczego,
  4. Promowanie postaw zaangażowania społecznego, kulturalnego na poziomie lokalnym i regionalnym,
  5. Budowanie wśród młodych ludzi postaw świadomego obywatelstwa w szczególności poprzez upowszechnianie idei wolontariatu, postaw harcerskich,
  6. Akcje wychowawcze, projekty, wymianę międzynarodową młodzieży, spotkania, obozy i kolonie oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
  7. Pracę wychowawczą pozaszkolną, zorientowaną na międzyregionalną i europejską współpracę,
  8. Doradztwo prawne i organizacyjne, a w szczególności w zakresie uprawnień młodzieży, rodziców i nauczycieli,
  9. Inspirowanie oraz prowadzenie własnych badań i ekspertyz dotyczących spraw młodzieży, rodziny, oświaty i innych tematów związanych z wychowaniem i nauczaniem,
  10. Wskazywanie kierunków zmian w polskim systemie oświaty i wychowania oraz proponowanie nowych rozwiązań,
  11. Organizację imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i towarzyskich,
  12. Otaczanie opieką rodziny zagrożone lub dotknięte patologią społeczną, prowadzenie działalności opiekuńczej, doradczej oraz profilaktycznej,
  13. Powoływanie agend, klubów, zespołów, sekcji i komisji problemowych,
  14. Współpracę z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i osobami prawnymi oraz fizycznymi o tych samych lub podobnych celach i założeniach w kraju i za granicą, a w szczególności z krajowymi i zagranicznymi organizacjami nauczycielskimi, wychowawczymi i młodzieżowymi,

  15. Współdziałanie w sprawach oświatowych i wychowawczych z różnymi szkołami i środowiskami, a w szczególności: duszpasterstwami, ośrodkami katechetycznymi, organizacjami samorządowymi i społecznymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, radami pedagogicznymi, komitetami rodzicielskimi, samorządami uczniowskimi i organizacjami harcerskimi.


3. Stowarzyszenie może, dla realizacji swoich celów i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, być członkiem międzynarodowych organizacji pozarządowych.
4. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, może zawierać porozumienia o współpracy z organami władzy publicznej, administracji oraz z podmiotami prawa prywatnego.
5. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
6. Zakres działalności nieodpłatnej obejmuje:


  1. Działania takie jak: konferencje, szkolenia, publikacje, przedsięwzięcia badawcze na rzecz interesów młodych ludzi,
  2. Powoływanie i prowadzenie świetlic oraz ośrodków skupiających dzieci i młodzież,
  3. Promowanie postaw wartych naśladownictwa wychowawczego,
  4. Promowanie postaw zaangażowania społecznego, kulturalnego na poziomie lokalnym i regionalnym,
  5. Budowanie wśród młodych ludzi postaw świadomego obywatelstwa w szczególności poprzez upowszechnianie idei wolontariatu, postaw harcerskich,
  6. Akcje wychowawcze, projekty, wymianę międzynarodową młodzieży, spotkania, obozy i kolonie oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
  7. Pracę wychowawczą pozaszkolną, zorientowaną na międzyregionalną i europejską współpracę,
  8. Doradztwo prawne i organizacyjne, a w szczególności w zakresie uprawnień młodzieży, rodziców i nauczycieli,
  9. Inspirowanie oraz prowadzenie własnych badań i ekspertyz dotyczących spraw młodzieży, rodziny, oświaty i innych tematów związanych z wychowaniem i nauczaniem,
  10. Wskazywanie kierunków zmian w polskim systemie oświaty i wychowania oraz proponowanie nowych rozwiązań,
  11. Organizację imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i towarzyskich,
  12. Otaczanie opieką rodziny zagrożone lub dotknięte patologią społeczną, prowadzenie działalności opiekuńczej, doradczej oraz profilaktycznej,
  13. Powoływanie agend, klubów, zespołów, sekcji i komisji problemowych,
  14. Współpracę z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i osobami prawnymi oraz fizycznymi o tych samych lub podobnych celach i założeniach w kraju i za granicą, a w szczególności z krajowymi i zagranicznymi organizacjami nauczycielskimi, wychowawczymi i młodzieżowymi,

  15. Współdziałanie w sprawach oświatowych i wychowawczych z różnymi szkołami i środowiskami, a w szczególności: duszpasterstwami, ośrodkami katechetycznymi, organizacjami samorządowymi i społecznymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, radami pedagogicznymi, komitetami rodzicielskimi, samorządami uczniowskimi i organizacjami harcerskimi.


7. Zakres działalności płatnej obejmuje:
  1. Działania takie jak: konferencje, szkolenia, publikacje, przedsięwzięcia badawcze na rzecz interesów młodych ludzi,
  2. Powoływanie i prowadzenie świetlic oraz ośrodków skupiających dzieci i młodzież,
  3. Promowanie postaw wartych naśladownictwa wychowawczego,
  4. Promowanie postaw zaangażowania społecznego, kulturalnego na poziomie lokalnym i regionalnym,
  5. Budowanie wśród młodych ludzi postaw świadomego obywatelstwa w szczególności poprzez upowszechnianie idei wolontariatu, postaw harcerskich,
  6. Akcje wychowawcze, projekty, wymianę międzynarodową młodzieży, spotkania, obozy i kolonie oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
  7. Pracę wychowawczą pozaszkolną, zorientowaną na międzyregionalną i europejską współpracę,
  8. Doradztwo prawne i organizacyjne, a w szczególności w zakresie uprawnień młodzieży, rodziców i nauczycieli,
  9. Inspirowanie oraz prowadzenie własnych badań i ekspertyz dotyczących spraw młodzieży, rodziny, oświaty i innych tematów związanych z wychowaniem i nauczaniem,
  10. Wskazywanie kierunków zmian w polskim systemie oświaty i wychowania oraz proponowanie nowych rozwiązań,
  11. Organizację imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i towarzyskich,
  12. Otaczanie opieką rodziny zagrożone lub dotknięte patologią społeczną, prowadzenie działalności opiekuńczej, doradczej oraz profilaktycznej,
  13. Powoływanie agend, klubów, zespołów, sekcji i komisji problemowych,
  14. Współpracę z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i osobami prawnymi oraz fizycznymi o tych samych lub podobnych celach i założeniach w kraju i za granicą, a w szczególności z krajowymi i zagranicznymi organizacjami nauczycielskimi, wychowawczymi i młodzieżowymi,
  15. Współdziałanie w sprawach oświatowych i wychowawczych z różnymi szkołami i środowiskami, a w szczególności: duszpasterstwami, ośrodkami katechetycznymi, organizacjami samorządowymi i społecznymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, radami pedagogicznymi, komitetami rodzicielskimi, samorządami uczniowskimi i organizacjami harcerskimi.

 

§ 3 CZŁONKOSTWO

 

1. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne, które swe życie indywidualne oraz działalność publiczną pragną oprzeć na zasadach i wartościach wyrażonych w Statucie, a z racji pełnionego zawodu, sytuacji rodzinnej, działalności społecznej lub religijnej, powołania lub zainteresowań - są wychowawcami.
2. Stowarzyszenie tworzą:


  1. Członkowie zwyczajni,
  2. Członkowie honorowi,
  3. Członkowie wspierający.


3. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca w kraju lub zagranicą, która akceptuje cele Stowarzyszenia i zobowiązuje się do przestrzegania Statutu.
4. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na mocy uchwały Zarządu podejmowaną zwykłą większością głosów na podstawie pisemnego wniosku do Zarządu (deklaracji członkowskiej).
5. Członkowie zwyczajni mają prawo:


  1. czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich władz Stowarzyszenia,
  2. zgłaszać wnioski i propozycje do władz Stowarzyszenia,
  3. uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie,
  4. korzystać z pomocy oraz świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych w regulaminach,
  5. mieć wgląd w dokumentację Stowarzyszenia,
  6. posiadać legitymację i odznakę Stowarzyszenia na zasadach określonych w regulaminie.


6. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:


  1. stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. godnie reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz,
  3. regularne opłacać składki członkowskie,
  4. brać czynny udział w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.


7. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła szczególny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.
8. Przyjęcie w poczet członków honorowych następuje na mocy uchwały Zarządu podejmowaną zwykłą większością głosów.
9. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.
10. Członkom honorowym przysługują prawa wymienione w § 3 ust. 5 oraz prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

11. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna jeśli jest zainteresowana realizacją celów Stowarzyszenia oraz która deklaruje swoją pomoc i wsparcie w tym zakresie.
12. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia zawierającego deklarację rodzaju i zakresu wsparcia udzielonego Stowarzyszeniu.
13. Członkom wspierającym przysługują prawa wymienione w § 3 ust. 5 oraz prawo udziału do Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
14. Członkostwo w Stowarzyszeniu oraz prawa i obowiązki członków zwyczajnych ustają na skutek:


  1. śmierci,
  2. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
  3. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej jednego roku.


15. W razie popełnienia czynu nie licującego z godnością członka Stowarzyszenia lub szczególnie rażącego naruszenia postanowień Statutu, Walne Zebranie może, na wniosek Zarządu, pozbawić członkostwa lub zawiesić członkostwo na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
16. Od decyzji Zarządu o nieprzyjęciu w poczet członków, zawieszeniu w prawach i obowiązkach lub skreśleniu z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o decyzji.

 

§ 4 WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:


  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.


2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.
3. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.
4. W przypadku ustąpienia lub śmierci Członka Zarządu, Zarząd ma prawo wybrać do swego grona nowego Członka spośród osób, które w ostatnich wyborach do Zarządu uzyskały kolejno największą liczbę głosów w głosowaniu, o którym mowa w § 4 ust. 21-22.
5. W przypadku ustąpienia lub śmierci Członka Komisji Rewizyjnej stosuje się § 4 ust. 4.
6. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
7. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział wszyscy Członkowie Stowarzyszenia:


  1. z prawem głosu stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  2. z prawem głosu doradczym - członkowie honorowi i wspierający.

 

8. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
9. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz na dwa lata uchwałą Zarządu i ma charakter Zebrania sprawozdawczo - wyborczego.
10. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi być zwołane:


  1. na pisemny wniosek 1/3 Członków Stowarzyszenia,
  2. gdy wymaga tego inna sprawa nadzwyczajna.


11. Od chwili złożenia wniosku do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania nie może upłynąć więcej niż 30 dni.
12. Walne Zebranie jest ważne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych Członków Stowarzyszenia.
13. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania w formie pisemnego zawiadomienia.
14. Niezatwierdzenie sprawozdania z ostatnich trzech lat działalności Zarządu jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu. W tej sytuacji należy dokonać wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia według § 4 ust. 21-22.
15. Walne Zebranie Członków decyduje zwykłą większością głosów. W razie równości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia.
16. Głosowania podczas Walnego Zebrania są jawne z zastrzeżeniem § 4 ust. 21 oraz § 4 ust. 40.
17. Uchwała dotycząca zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia jest ważna gdy jest przegłosowana 3/4 głosów i gdy obecność na zebraniu wynosi przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
18. Każdy Członek ma jeden głos i może pisemnie przekazać swój głos innemu Członkowi jako swemu delegatowi, z zastrzeżeniem że każdy Członek może być delegatem tylko jednej osoby fizycznej lub prawnej.
19. Z Walnego Zebrania Członków sekretarz Stowarzyszenia lub inny protokolant spisuje protokół, który zawiera co najmniej: wskazanie miejsca, datę, porządek obrad, istotną treść wystąpień, a także podjęte uchwały. Protokół podpisuje prowadzący Walne Zebranie Członków - którym może być Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia.

20. Protokoły i inne dokumenty związane z działalnością Stowarzyszenia są przechowywane w biurze Zarządu Stowarzyszenia i są do wglądu członków Stowarzyszenia.

21.Zarząd Stowarzyszenia sklada się z od 2 do 5 osób wybranych w sposób tajny, spośród członków Stowarzyszenia. O ilości członków Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków.

22. Wybranymi na Członków Zarządu są ci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
23. Zarząd wybiera spośród swych członków: Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza.
24. Zarząd Stowarzyszenia rozpoczyna swoją działalność w dniu wybrania. Pierwszym aktem Zarządu Stowarzyszenia jest dokonanie między sobą wyboru Przewodniczącego Zarządu, Sekretarza i Skarbnika.
25. Skład Zarządu jest przedstawiony Walnemu Zebraniu Członków w dniu wyboru.

26. Zarząd jest organem kierowniczym Stowarzyszenia, który posiada władzę wykonawczą:


1. przyjmuje nowych Członków lub odrzuca deklarację wstąpienia,
2. odpowiada za działalność prowadzoną przez Stowarzyszenie w okresie pomiędzy kolejnymi Walnymi Zebraniami Członków,
3. wykonuje decyzje podjęte na Walnym Zebraniu Członków,
4. składa na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, przedstawia rozliczenie finansowe, przygotowuje projekt budżetu i przedstawia go na ostatnim w danym roku finansowym Walnym Zebraniu Członków,
5. zwołuje Walne Zebranie Członków,
6. inicjuje i opracowuje plany działalności statutowej Stowarzyszenia,
7. współpracuje z innymi podmiotami w zakresie działalności statutowej,
8. ustala wysokość składek członkowskich oraz zasady jego egzekwowania poprzez uchwalenie stosownego regulaminu;
9. propaguje idee Stowarzyszenia,
10. organizuje środki finansowe i materialne na cele statutowe Stowarzyszenia,
11. jeśli Stowarzyszenie do prowadzenie swoich spraw zatrudnia pracowników, Zarząd podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych.


27. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia.
28. Zarząd sprawuje swoje funkcje społecznie.
29. Zarząd Stowarzyszenia może powołać do realizacji swojej działalności biuro oraz określić tryb jego działania i kompetencje.
30. Pracami Zarządu kieruje jego Przewodniczący.
31. Zarząd zbiera się na posiedzeniach przynajmniej trzy razy w ciągu roku finansowego, który trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
32. Zarząd jest wybierany na okres trzech lat. Dopuszczalny jest ponowny wybór tego samego Zarządu.
33. Zarząd na zewnątrz jest reprezentowany przez Przewodniczącego Stowarzyszenia lub za wskazaniem Przewodniczącego - przez jednego z członków Zarządu.
34. Przewodniczący Zarządu (dalej Przewodniczący) kieruje pracą Stowarzyszenia, zarządza majątkiem Stowarzyszenia w zgodzie z obowiązującym Statutem i według decyzji Walnego Zebrania Członków.
35. Przewodniczący kieruje pracami Walnego Zebrania oraz pracami Zarządu.
36. Przewodniczący może być odwołany przez Walne Zebranie. Wybór nowego Przewodniczącego musi się stosować do § 4 ust. 21-22.
37. Przewodniczący ma obowiązek reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz.
38. Jeśli z powodu ważnych przyczyn Przewodniczący nie może pełnić swoich funkcji, to sprawuje je jeden z członków Zarządu - wskazany na piśmie przez Przewodniczącego.
39. Komisja Rewizyjna jest władzą kontrolującą działalność Stowarzyszenia.

40. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybranych w sposób tajny spośród członków Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków. Komisja wybierana jest na okres dwóch lat.
41. Wybranymi na Członków Komisji Rewizyjnej są ci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
42. Członkowie Komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Jest dopuszczalny ponowny wybór do Komisji.
43. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:


  1. kontrolowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia,
  2. sprawdzanie czy działalność finansowa Stowarzyszenia jest prowadzona zgodnie z obowiązującym Statutem Stowarzyszenia,
  3. kontrola, o której mowa w § 4 ust. 43 p. a), b), winna być przeprowadzona przynajmniej raz na dwa lata,
  4. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i składanie wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi.


44. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
45. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
46. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez jej członków na pierwszym posiedzeniu Komisji.

  

§ 5 MAJĄTEK I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

 

 1. Środki finansowe Stowarzyszenia pochodzą:


  1. z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z Polski jak i z zagranicy,
  2. ze zbiórek i imprez publicznych,
  3. z dochodów z praw majątkowych przekazanych Stowarzyszeniu odpłatnie lub nieodpłatnie,
  4. ze składek Członków zwyczajnych i innych wpływów,
  5. z dofinansowania pochodzącego od organizacji społecznych i prywatnych wspierających działalność określoną w celach Stowarzyszenia.


2. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na potrzeby Stowarzyszenia, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Wysokość składek i sposób ich egzekwowania określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
4. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis Przewodniczącego lub Skarbnika lub Sekretarza Zarządu.

5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że środki uzyskane z tej działalności są przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 6 ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

1. Decyzję w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.
2. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia jest ważna, gdy jest przegłosowana 3/4 głosów i gdy obecność na zebraniu wynosi przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
3. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.
4. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia jest ważna, gdy jest przegłosowana 3/4 głosów i gdy obecność na zebraniu wynosi przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
5. Uchwała Walnego Zebrania Członków określająca sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek i fundusze Stowarzyszenia zostaje podjęta większością 2/3 głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności ponad połowy aktualnej liczby członków zwyczajnych oraz Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 7 ZARZĄDZENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia.