Regulamin

REGULAMIN KONKURSU
WROCŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW
NA NAJCIEKAWSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU PEDAGOGIKI
Edycja 2008/9
http://mgr.wychowawcy.wroclaw.pl


PATRONAT HONOROWY

Dolnośląski Kurator Oświaty Pani
Beata Pawłowicz

Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
dr hab. Alicja Szerląg

Członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
Pani Poseł Ewa Wolak

PATRONAT MEDIALNY

Miesięcznik Wychowawca

 1. Cele konkursu.
  1. Promowanie młodych pedagogów, autorów najlepszych prac magisterskich odnoszących się do współczesnych problemów pedagogicznych, szczególnie opisujące zjawiska, tendencje, konsekwencje oraz zachodzące procesy wychowawcze w odniesieniu do dzieci i młodzieży w wieku 10-20 lat.
  2. Popularyzacja praktycznego wykorzystania pedagogicznej wiedzy akademickiej.
  3. Zachęcenie studentów ostatnich roczników kierunków pedagogicznych do podzielenia się swoimi badaniami z szerszym odbiorcą.
 2. Organizatorzy konkursu.
  1. Organizatorem konkursu jest Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców.
  2. Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Dolnośląski Kurator Oświaty Pani Beata Pawłowicz, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Alicja Szerląg, Członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Pani Poseł Ewa Wolak.
  3. Patronat medialny nad Konkursem objął Miesięcznik "Wychowawca".
  4. Fundatorem nagród jest Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców, Dolnośląski Kurator Oświaty - Pani Beata Pawłowicz oraz Pani Poseł Ewa Wolak.
 3. Ogólne warunki udziału w konkursie.
  1. Konkurs skierowany jest do absolwentów i studentów wydziałów pedagogicznych uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych z terenu całej Polski.
  2. Regulamin Konkursu jest zgodny z ustawą dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które zostały obronione w roku 2007 lub 2008 a które otrzymały ocenę łączną (praca oraz obrona) co najmniej dobrą.
  4. Prace mogą być zgłaszane przez autorów lub przez promotorów - jednak z zachowaniem wszystkich punków Ogólnych warunków udziału w konkursie.
  5. Zgłoszenie zgodne ze wzorem w punkcie 6 należy kierować do na adres: Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców, ul. Worcella 16/18, 50-448 Wrocław.
  6. Zgłoszenie powinno obejmować:
   1. Jeden egzemplarz pracy magisterskiej w miękkiej oprawie.
   2. Płytę CD z pracą magisterską zapisaną w formie elektronicznej.
   3. Dane o autorze, tzn.: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko Promotora, nazwę uczelni i wydział na którym obroniono pracę.
   4. Zaświadczenie wydane przez władze uczelni, podające datę obrony pracy i potwierdzające uzyskaną ocenę.
   5. Zgodę i oświadczenie autora o treści:
  7. Oświadczenia autora pracy
   Oświadczam, że jestem jedynym autorem zgłoszonej pracy i przyjmuję warunki konkursu organizowanego przez Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców zawarte w Regulaminie oraz wyrażam zgodę na powielenie wybranego przez organizatora fragmentu pracy z zachowaniem praw autorskich.
   Data: ........       Podpis: ........

   Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w konkursie Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców na najlepsza prace magisterską z zakresu pedagogiki. Wyrażam też zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych oraz że zostałem/-am poinformowany/-a o prawie do wglądu do moich danych i możliwości ich przetwarzania.
   Data: ........       Podpis: ........
  8. Prace można składać od dnia 1.05.2008 do dnia 31.12.2008. Decyduje data przyjęcia pracy.
  9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 1.03.2009 na stronie internetowej: http://www.wychowawcy.wroclaw.pl
  10. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu nagród listownie.
  11. Po konkursie, na wniosek właściciela praca magisterska może zostać zwrócona.
  12. Wręczenie nagród i posumowanie konkursu będzie miało miejsce podczas specjalnej uroczystości.
 4. Ocena prac.
  1. Ocenę prac oraz rozdział nagród przeprowadzi Komisja Konkursowa w składzie: przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, przedstawiciel Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawiciel Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców, ekspert zaakceptowany przez powyższych przedstawicieli. Razem Komisję tworzą cztery osoby. Każdy z członków Komisji oceni każdą prace w skali 1-10 stosując kryteria z punktu 2.
  2. Główne kryteria oceny prac:
   • poprawność zastosowania metodyki naukowej, analizy danych, itp.
   • walory naukowe, poznawcze i praktyczne,
   • atrakcyjność tematyki, ocena sformowanych wniosków.
  3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo, w sytuacji wyjątkowej do zmiany sposobu oceny prac.
 5. Nagrody.
  1. W konkursie przewidziano dwie nagrody pieniężne oraz nagrody rzeczowe:
   1. nagroda główna dla najciekawszej pracy: nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł (tysiąca złotych) oraz publikacja skrótu pracy w miesięczniku "Wychowawca",
   2. wyróżnienie dla drugiej najciekawszej pracy: nagroda pieniężna w wysokości 500 zł (pięćset złotych),
   3. oprócz nagród pieniężnych przewidziane są cenne nagrody rzeczowe.
 6. Uwagi końcowe.
  1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wykorzystania fragmentów prac oraz informacji o ich autorach (w tym publikacji nazwisk autorów i promotorów w czasopismach, materiałach informacyjnych publikowanych przez Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców oraz umieszczanych na stronach internetowych).
  2. We wszystkich szczegółowych kwestiach (jak również w wyjątkowych okolicznościach, nie objętych niniejszym regulaminem) decyzje będzie podejmowała Komisja Konkursowa.
  3. Oficjalna strona internetowa konkursu to: http://mgr.wychowawcy.wroclaw.pl

Regulamin do pobrania w postaci pliku PDF: kliknij TU